استفاده از تولید داخلی تاثیر بیشتری در کدام بخش دارد؟