با توجه به آیه دوازدهم سوره حدید کدام گروه از انسانها در قیامت نور مجسم خواهند داشت؟
1) مومنان
2) قاریان قرآن
3) انفاق کنندگان